ចូលរួមទស្សន័ទាយដោយស៊េរី ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ ៥ដុល្លារជារៀងរាល់សប្តាហ៍!

សូមចុះឈ្មោះជាមួយ Facebook ដើម្បីទស្សន៍ទាយ
តារាងឈ្មោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់

របៀបលេង

 1. ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ
 2. Login ជាមួយ Facebook
 3. ផ្តល់លេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួន សម្រាប់ងាយស្រួលទាក់ទងពេលត្រូវរង្វាន់
 4. ជ្រើសរើសក្រុមដែលខ្លួនពេញចិត្ត ដើម្បីទស្សន័ទាយ
 5. ជាបញ្ចប់ សូមជួយ Share និង Like ផង

ការចាប់រង្វាន់

 1. ក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួត Usportkh នឹងចាប់ឈ្មោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់ចំនួន ២០នាក់ដោយចៃដន្យដែលបានទស្សន៍ទាយត្រឹមត្រូវ។
 2. អ្នកឈ្នះរង្វាន់ នឹងទទួលការទាក់ទងពីខាងអ្នកឧបត្ថម្ភរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីទទួលរង្វាន់។
 3. Usportkh នឹងប្រកាសឈ្មោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់នៅរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ នៅលើ Facebook Page របស់ Usportkh

ល័ក្ខខ័ណ្ឌចូលលេង

 1. ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ។
 2. ហាមប្រើ Facebook លើសពី ២ គណនីដើម្បីចូលលេង
 3. ត្រូវផ្តល់លេខទូរស័ព្ទពិត ដើម្បីទាក់ទង
 4. ឈ្មោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់នឹងប្រកាសនៅរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ
 5. ជាបញ្ចប់ សូមជួយ Share និង Like ផង